ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Εφαρμόζεται σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και συνδιάζει τις αρχές παρέμβασης της Ειδικής διαπαιδαγώγησης με τις αρχές της Ψυχολογικής υποστήριξης. Έχει ως στόχο, αφενός, τη βελτίωση των γνωστικών / σχολικών δεξιοτήτων του παιδιού και, αφετέρου, την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του.

Οι γνωστικές / σχολικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα σχετίζονται με τη φωνολογική ενημερότητα, την ανάγνωση, τη γραφή, την ελεύθερη γραπτή έκφραση, τον προφορικό λόγο, την αριθμητική, αλλά και τη μεταγνώση (επίγνωση του τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει το παιδί).

Όσον αφορά τον κοινωνικό και τον συναισθηματικό τομέα, ο απώτερος σκοπός του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και η μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (π.χ. άγχος, φόβος). Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση έχει ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την απόκτηση μιας καλής εικόνας εαυτού, τη διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων, τη βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής, την ανάπτυξη της φαντασίας, την απόκτηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων, την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων με συνομηλίκους, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και την αποδοχή ορίων και κανόνων.